J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

合理化


(Yomikata)

ごうりか


(Romaji)

gōrika


(Thai)

1.การอธิบายด้วยหลักของเหตุและผล การจัดเข้าสู่หลักของเหตุและผล 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหาร 3.การหาเหตุผลมารองรับเพื่อให้การกระทำของตัวเองชอบธรรม