J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

熟したマンゴー


(Yomikata)

じゅくしたまんごお


(Romaji)

jukushitamangō


(Thai)

มะม่วงสุก