J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

仕立てる


(Yomikata)

したてる


(Romaji)

shitateru


(Thai)

1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์)


(ตัวอย่างประโยค)

殺人事件をドラマに仕立てる(ความหมายที่ 1)
Satsujinjiken wo dorama ni shitateru
สร้างหนังขึ้นจากคดีฆาตกรรม

一人前の職人に仕立てる (ความหมายที่ 2)
Ichininmae no shokunin ni shitateru
ปั้นให้เป็นเชฟชั้นนำ

悪人に仕立てる (ความหมายที่ 3)
Akunin ni shitateru
ยัดให้เป็นคนเลว