J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

再帰代名詞


(Yomikata)

さいきだいめいし


(Romaji)

saikidaimeishi


(Thai)

สรรพนามสะท้อนตัวเอง (Reflexive Pronouns)
คำสรรพนามที่มีความหมายเชิงสะท้อนกลับไปหาประธานของประโยค ซึ่งเป็นผู้กระทำเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง