J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[คำช่วย]

(Kanji)

付属語


(Yomikata)

ふぞくご


(Romaji)

fuzokugo


(Thai)

คำพ่วง
คือ คำมีไม่มีความหมายในตัวเอง ต้องใช้พ่วงต่อท้ายคำอิสระจึงจะเกิดเป็นกลุ่มคำ เช่น は、が、に เป็นต้น