J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

用を足す


(Yomikata)

ようをたす


(Romaji)

yōwotasu


(Thai)

1.ทำธุระให้เสร็จ 2. ทำธุระที่ห้องน้ำ หมายถึง การปัสสาวะ หรือ อุจจาระ