J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

帰らぬ人となる


(Yomikata)

かえらぬひととなる


(Romaji)

kaeranuhitotonaru


(Thai)

ไปไม่กลับ ลับลาจากไป