J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[idiom สุภาษิต]

(Kanji)

窮鼠猫を噛む


(Yomikata)

きゅうそねこをかむ


(Romaji)

kyūsonekowokamu


(Thai)

สุนัขจนตรอก สู้แบบสุนัขจนตรอก