J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

配達品受取書


(Yomikata)

はいたつひんうけとりしょ


(Romaji)

haitatsuhin'uketorisho


(Thai)

ใบรับสินค้า