J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

身代を築く


(Yomikata)

しんだいをきずく


(Romaji)

shindaiwokizuku


(Thai)

ก่อร่างสร้างตัว