J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

鼻腔をくすぐる


(Yomikata)

びこうをくすぐる


(Romaji)

Bikou wo kusuguru


(Thai)

หอมขึ้นจมูก