J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

話が早い


(Yomikata)

はなしがはやい


(Romaji)

hanashigahayai


(Thai)

คุยกันได้เร็ว,คุยกันได้ง่ายขึ้น,เข้าใจได้โดยง่าย,เข้าใจกันได้ในเวลาอันสั้น