J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

位相


(Yomikata)

いそう


(Romaji)

isō


(Thai)

เฟส, สภาวะ, วัฏภาค (phase)เป็นคำที่ใช้สำหรับบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นรอบๆ เช่น การเคลื่อนที่แบบวงกลม แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก และแบบคลื่น การบอกค่าเฟสบอกเป็นองศาหรือเรเดียน