J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

浮かす


(Yomikata)

うかす


(Romaji)

ukasu


(Thai)

1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง


(ตัวอย่างประโยค)

グラスに氷を浮かす (ความหมายที่ 1)
Gurasu ni koori o ukasu
ลอยน้ำแข็งลงในแก้ว

家賃を浮かす (ความหมายที่ 2)
Yachin o ukasu
เจียดค่าเช่าบ้าน (ไปลงอย่างอื่นบ้าง)

腰を浮かす (ความหมายที่ 3)
Koshi o ukasu
ยกเอวลอย